Algemene voorwaarden

Met onderstaande link kunt u onze algemene voorwaarden downloaden zoals deze zijn gedeponeerd bij de KvK te Groningen.

Download hier de Algemene voorwaarden

 

 

Privacystatement

Persoonsgegevens die wij verwerken
Accountantskantoor Dijksterhuis en Uil B.V. verwerkt persoonsgegevens over u doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Voor- en achternaam
- Geslacht
- Geboortedatum
- Geboorteplaats
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Accountantskantoor Dijksterhuis en Uil B.V. verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:
- burgerservicenummer (BSN)
- ras
- gegevens van personen jonger dan 16 jaar
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via privacy@du-groep.nl, dan zullen wij deze informatie verwijderen.

Waarom we gegevens nodig hebben
Accountantskantoor Dijksterhuis en Uil B.V. verwerkt uw persoonsgegevens, voor de volgende doelen:
- U te kunnen bellen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
- U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
- Om goederen en diensten bij u af te leveren
- Verzenden van onze nieuwsbrief
- Het afhandelen van uw betaling
- Accountantskantoor Dijksterhuis en Uil B.V. verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals bijvoorbeeld gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Hoe lang we gegevens bewaren

Accountantskantoor Dijksterhuis en Uil B.V. voldoet aan de wettelijke eisen omtrent de bewaarplicht. Hoe lang bepaalde gegevens worden bewaard is afhankelijk van de aard van de gegevens en de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt. De bewaartermijn kan dus per gebruik verschillen.

Delen met anderen
Accountantskantoor Dijksterhuis en Uil B.V. verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Accountantskantoor Dijksterhuis en Uil B.V. blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.
 
In kaart brengen websitebezoek
Accountantskantoor Dijksterhuis en Uil B.V. gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar privacy@du-groep.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij vragen we u om in deze kopie uw pasfoto en burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Dit ter bescherming van uw privacy. Accountantskantoor Dijksterhuis en Uil B.V. zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiliging
Accountantskantoor Dijksterhuis en Uil B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via privacy@du-groep.nl

 

 

Klachtenprocedure en klokkenluiderregeling

Inleiding

Onze organisatie onderkent de omstandigheid dat werknemers en andere belanghebbenden die bereid zijn de werkzaamheden en het gedrag van hun collega’s respectievelijk onze medewerkers te monitoren en wangedrag respectievelijk wanprestatie te melden, een belangrijk controlemechanisme is.

Derhalve gaat onze organisatie ervan uit dat een klachtenprocedure en een klokkenluiderregeling bijdragen aan de trend van toegenomen controle en transparantie, en daarmee tot een beter risicomanagement.

Klachtenprocedure

Mocht een opdrachtgever en/of andere betrokkenen ondanks dat wij onze diensten met de grootste zorgvuldigheid en betrokkenheid verrichten aanmerkingen hebben op het handelen van een medewerker of op onze dienstverlening dan kan/kunnnen deze zich wenden tot onze compliance officer of het bestuur.

Klokkenluiderregeling

Het gaat bij deze regeling om overtredingen van illegale, immorele en onethische praktijken van medewerkers. Hieronder vallen:
•Schending van interne regelingen
•Overtreding van wet- en regelgeving
•Misdrijven
•Bedreigingen voor de gezondheid of de veiligheid
•Het onjuist verstrekken van informatie aan autoriteiten
•Machtsmisbruik

Melding kan worden gedaan via klokkenluider@DU-groep.nl. Uw melding wordt behandeld door een onafhankelijke functionaris.

Tenslotte

Onze organisatie gaat ervan uit dat meldingen te goeder trouw zijn en uiting geven aan oprechte, gegronde zorg. Alle meldingen worden door ons zorgvuldig beoordeeld. Wij zullen uw klacht of melding vertrouwelijk behandelen.

Contact

  • Sylviuslaan 8
  • 9728 NS Groningen